Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin dành cho Tập đoàn Rinnai của các công ty

Nhóm các công ty Rinnai sẽ xây dựng Chính sách Bảo mật Thông tin của riêng chúng tôi và thúc đẩy việc đảm bảo an toàn thông tin nhằm sử dụng tài sản thông tin của chúng tôi (thông tin và hệ thống thông tin) về mặt an toàn, quản lý và sử dụng phù hợp.

Đưa ra chính sách và quy tắc của công ty

Tập đoàn Rinnai sẽ đưa ra chính sách và quy tắc của công ty. Tất cả nhân viên sẽ tuân thủ chính sách và quy tắc này khi xử lý tài sản thông tin theo cách thức phù hợp.

Thiết lập động lực

Mỗi công ty trong Tập đoàn Rinnai sẽ chỉ định một người làm Giám đốc An ninh Thông tin để thiết lập động lực thúc đẩy chính sách nhằm thực hiện các hành động này một cách hiệu quả.

Thực hiện các biện pháp bảo mật thông tin

Rinnai Group sẽ thực hiện các biện pháp bảo mật thông tin cho cả phần cứng và phần mềm để sử dụng tài sản thông tin một cách an toàn và phù hợp

Đào tạo và Khai sáng

Tập đoàn Rinnai sẽ tiếp tục cung cấp cho tất cả nhân viên kiến thức và đào tạo để nhân viên nhận ra tầm quan trọng của bảo mật thông tin. Và rằng các nhân viên xử lý tài sản thông tin của họ theo cách thích hợp.

Ứng phó với các vấn đề về bảo mật thông tin

Tập đoàn Rinnai sẽ triển khai và thực hiện các hành động cần thiết ngay sau khi xảy ra sự cố về an toàn thông tin, nhằm giảm thiểu thiệt hại.